•  

  یادآوری در مورد کرونا یا COVID 19

  خانواده های محترم مکاتب کهان ویلی،

  مصونیت شاگردان ، معلمان ، کارمندان و خانواده های ما در اولویت اصلی ما است. نقش شما در حفظ امنیت همه حیاتی می باشد.

  مطابق با راهنمایی های ایالتی و محلی ، لطفاً این مراحل را دنبال کنید. اگر فرزند شما آزمایش مثبت و یا علائمی COVID19 را تجربه میکند  و یا در معرض کسی قرار گرفته است که آزمایش COVID-19 آنها مثبت بوده است، لطفاً موارد ذیل را انجام دهید:

  1.  فرزند خویش را در خانه نگه دارید
  2. با ارائه دهنده خدمات صحی یا داکتر فامیلی خویش تماس بگیرید
  3. در اسرع وقت به معلم و یا مدیر مکتب فرزند خویش ایمیل بکنید

  برای اطلاعات بیشتر در مورد COVID 19 ، لطفاً به صفحه انترنیتی ما مراجعه کنید

  www.cajonvalley.net/covid19info  

  or email healthservices@cajonvalley.net

   

  متشکرم،

  ریاست اتحادیه مکاتب کهان ویلی